Napoleon Dynamite ASCII Animation. Sweet!

Link : http://www.zyworld.com/dhsimon/Napoleon.htm