Mudslides likely...

Link : http://youtube.com/watch?v=oTLZxBHvSdk