I'm not touching you I'm not touching you I'm not touching you.