"I knew I'd hit bottom when I crashed my Power Wheel."