Yo yo yo Ronny McD here freakin' with some asian booty.