This postcard brought to you by the Kansas tourism board. Kansas: Screw Oklahoma.