Give these people their own Olympic games. 

 

1.

via thumbpress

 

2.

via Juankestein

 

3.

via gifbin 

4.

 

via lawebloca