Mountian of Pain Bike

That's what happens when you don't wear cycling shorts.

Mountian of Pain Bike