Mario Theme on Tesla Coils

Two Tesla coils sing the Mario theme song in unison.

Mario Theme on Tesla Coils