An Anti-Shocker PSA

What do we do if we're anti anti shocker?

An Anti-Shocker PSA