Original

Batman / Batman Vanishing

You can run, but he can't hide.

Batman Vanishing