Original

"Rock Band" Yoko Ono

She'll raise your consciousness, but lower your score.

"Rock Band" Yoko Ono