Walmart Moonwalk

Watch as man shops as though he was shopping on the zero gravity surface of the moon. Astounding!

Walmart Moonwalk