According to De Lorenzo, you should eat a mermaid.