pus·sy ?po?os?/Submit noun 1. informal a cat. C'mon now.