"Too redneck to be ghetto, too ghetto to be redneck."