10-Year-Old Yo-Yo Master

He walks the dog, then he walks the dog.

10-Year-Old Yo-Yo Master