Lil' Wayne's Kobe Bryant Rap

Kobe: Love him or hate him, you gotta love him. Or hate him.

Lil' Wayne's Kobe Bryant Rap