Point-Blank Tomato Prank

You say "tomato," I say "why the f*** did you do that?"

Point-Blank Tomato Prank