Tortoise vs. Dog

Slow and steady kills everything.

Tortoise vs. Dog