Lenny Kravitz Crashes Choir Singing Lenny Kravitz

"Er, um, excuse me, Mr. Kravitz? I'd like my drums back now."

Lenny Kravitz Crashes Choir Singing Lenny Kravitz