Original

Shorts / Mitt Romney Style (Gangnam Style Parody)

Heyyy wealthy ladies!"Mitt Romney Style" is now available on iTunes

Mitt Romney Style (Gangnam Style Parody)